VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

Nico Jogems

Vertrouwenspersoon

Esther ter Borg

Vertrouwenspersoon
Achtergrond

Rugby Club Hilversum gelooft dat de deelname aan Rugby en het lidmaatschap van onze vereniging een positieve en plezierige ervaring moet zijn voor een ieder en speciaal voor kinderen en jong volwassenen. De basis hiervan is vastgelegd in onze Gedragsregels, zowel beschreven als overgeleverd. Het Bestuur van de vereniging en iedereen die uit naam van de club een functie of rol heeft, erkent dat elk verenigingslid het gelijke recht heeft om deel te nemen aan de sport zonder aanziens des persoons en kan meedoen in een veilige, positieve en plezierige omgeving. Het Bestuur erkent dat het de verantwoordelijkheid is van elk lid om hieraan bij te dragen.

Waarom een vertrouwenscontactpersoon

Rugby Club Hilversum vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. We willen een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk. Binnen Rugby Club Hilversum gebeuren een hoop goede dingen; we zijn volop in beweging en veel mensen, leden en niet leden, leveren hier een bijdrage aan.   Het kan echter voorkomen dat iemand een ervaring heeft of dat er uitspraken gedaan worden waardoor iemand zich even niet thuis voelt op de vereniging of daarbuiten, met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan of wil. Dan is de vertrouwenscontactpersoon er; om te luisteren, een gesprek, voor ondersteuning, advisering; de vertrouwenscontactpersoon heeft een luisterend oor. Vervolgens kan de vertrouwenscontactpersoon met je bespreken hoe iets kan worden aangepakt, eventueel begeleiden en/of doorverwijzen.

Rol binnen de Vereniging

De vertrouwenscontactpersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van Rugby Club Hilversum maar maakt in deze functie geen deel uit van het Bestuur van de vereniging. Zo wordt de onafhankelijke rol en objectiviteit gewaarborgd. De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon zijn altijd vertrouwelijk. Eenmaal per jaar brengt de vertrouwenscontactpersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan de voorzitter van Rugby Club Hilversum over zijn werkzaamheden.

Voor wie

Elk lid (of ouder/verzorger) of vrijwilliger van Rugby Club Hilversum kan zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon als hij/zij over integriteitschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. Indien het aangekaarte onderwerp feitelijk bij de tuchtcommissie thuishoort van Rugby Nederland dan verwijst de vertrouwenscontactpersoon daarnaar door en ondersteunt indien nodig.

De rol van vertrouwenscontactpersoon

De rol van de vertrouwenscontactpersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand om mee te praten, iemand met wie je iets kunt bespreken en mogelijkheden kan inventariseren die er zijn om iets te doen; iemand die kan ondersteunen.

Wanneer kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon

Altijd! Vaak is het moeilijk of vervelend om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Dit mag nooit een reden zijn om geen contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon. Er wordt eerst alleen geluisterd en samen gepraat om daarna samen te overleggen wat de eventuele vervolgstappen kunnen zijn. Alleen jij kiest of en hoe er verdere stappen ondernomen worden, eventueel andere mensen ingeschakeld worden of op de hoogte gesteld worden.

Wat als je dingen signaleert?

Als leden en vrijwilligers van de vereniging dingen zien die hen zorgen baren en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is, kan ook contact opgenomen worden met de vertrouwenscontactpersoon. Te denken valt aan opmerkingen van leden of fysieke verschijnselen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging, ook in andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). Het kan moeilijk zijn te beoordelen of hier actie op moet worden genomen en met wie eventueel het vermoeden of de situatie moet worden besproken. Ook dan is de vertrouwenscontactpersoon er.

Je kunt altijd contact met 1 van ons opnemen:
  • door 1 van ons aan te spreken op de club;
  • door een email te sturen en aangeven met wie je graag contact hebt of aangeven wie van ons contact met jou moet opnemen;
Fiduciary contact person
Background

Rugby Club Hilversum believes that participation in Rugby and club membership should be a positive and enjoyable experience for everyone and especially for children and young adults. The basis for this is laid down in our Code of Conduct, both written and oral. The Board of the club and everyone who has a function or role within the club recognizes that each club member has the same right to participate in the sport regardless of their background and can participate in a safe, positive and pleasant environment. The Board recognizes that it is the responsibility of each member to contribute to this.

Why a fiduciary contact person

Rugby Club Hilversum believes it is important that everyone can enjoy their sport. We want to be an active and sporty club where everyone feels at home, regardless of their sporting abilities or background. An attractive club for young and old, tight knit and accessible. A lot of good things happen at Rugby Club Hilversum; we are in full swing and many people, members and non-members, contribute to this. However, it could occur that someone has an experience or that statements are made that make someone feel not at home or out of the club, with a problem where he / she can not or does not want to go to the trainer or board. Then the fiduciary contact person is there; to listen, for a conversation, for support, advice; the fiduciary contact person has a listening ear. The fiduciary contact person can then discuss with you how something can be handled, possibly guides and/or referres.

Role within the Club

The fiduciary contact person has a direct contact to the chairman of Rugby Club Hilversum, but in this position they are not a member of the Board of the club. This guarantees the independent role and objectivity. The fiducicary contact’s activities are always confidential. Once a year, the contact person issues a short anonymous report to the chairman of Rugby Club Hilversum about their activities.

For whom

Any member (or parent / caretaker) or volunteer of Rugby Club Hilversum can contact the fiduciary contact person if he / she wants to speak about integrity violations or suspicions about it. This is at all times a confidential contact. If the subject in question actually belongs to the disciplinary committee of Rugby Nederland, then the fiduciary contact person refers to it and supports if necessary.

The role of fiduciary contact person

The role is to be a first point of contact, someone to talk to, someone with whom you can discuss something and identify opportunities that exist to do something; someone who can support.
When  can  you  contact  the  fiduciary  contact  person   Always. Often it may be difficult or might be embarrasssing to go to someone to share things that bother you (eg, fear, shame, helpless, etc.). This should never be a reason to not to reach out to the contact person. First of all, they will listen and talk together and then discuss together what the possible follow-up steps may be. Only you choose whether and how further steps are taken, possibly other people are called in or are informed.

What if you signal things?

If members and volunteers of the club see things that are of concern to them and from which it may appear that the well-being or safety of another member is in danger, you are also free to contact with the fiduciary contact person. Examples include comments from members, or physical phenomena that indicate abuse, neglect or threat, also in situations other than those within the club (home, school, work). It can be difficult to assess whether action needs to be taken here and with whom the suspicion or the situation should be discussed. Even then the contact person is there.

You can always contact 1 of us:
  • by speaking to one of us at the club;
  • send an email and indicate who you would like to have contact with or indicate who of us should contact you;

Esther ter Borg & Nico Jogems

TOP