Gedragsregels

Regels voor leden, vrijwilligers en bezoekers van Rugby Club Hilversum

Rugby is een mooie en vooral leuke sport, Rugby Club Hilversum hecht veel waarde aan normen en waarden binnen onze club. Onderstaand enkele definities van ongewenst gedrag met afsluitend de gedragsregels.

Definities van ongewenst gedrag:
 • Seksuele Intimidatie
  • Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
 • Pesten
  • Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal, digitaal of psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag.
 • Bedreigen
  • Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbaar. Aan bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te gaan.
 • Discriminatie
  • Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Er zijn 11 gronden van discriminatie: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract, arbeidsduur.
 • Mishandeling
  • Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet functioneel fysiek of psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan van, trappen van, het geven van een kniestoot, het toedienen van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot, etc.) dan wel het zeer ernstig bedreigen met concreet fysiek en psychisch gewelddadig handelen.
 • Belediging
  • Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld & onbedoeld). Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting. Belediging van een ambtenaar in functie is strafbaar en ook als het slachtoffer een klacht indient
 • Alcohol en tabak
  • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen, vermijd dit dan ook.
  • Roken in wedstrijdtenue is niet toegestaan.
  • Wij schenken geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar.
  • De barvrijwilliger kan (te allen tijde) naar ID vragen en mag/moet weigeren om te schenken als aan de vraag om te legitimeren niet wordt voldaan.
  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
  • Er wordt geen alcohol geschonken:
   • Aan Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;
   • Aan personen die fungeren als chauffeurs bij het vervoer van spelers.
   • Tijdens jeugdevenementen en toernooien
  • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
 • Softdrugs
  • Drugsgebruik beïnvloedt het bewustzijn van de mens en kan onze gezondheid schaden. Wees er van bewust dat het gebruik van softdrugs (joints e.d.) in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen, vermijd dit dan ook.
  • Het gebruik van softdrugs mag geen hinder opleveren voor andere aanwezigen.
  • Het onder invloed van drugs deelnemen aan wedstrijd- of training wordt niet getolereerd.
  • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
 • Harddrugs
  • Het gebruik van harddrugs wordt op geen enkele wijze gedoogd!
  • Harddrugsgebruik, -bezit en -handel in en rondom het sportcomplex is ten strengste verboden.
  • Het onder invloed van drugs deelnemen aan wedstrijd- of training wordt niet getolereerd.
  • Drugsgebruik, -bezit en -handel in en om het complex en/of tijdens wedstrijd, trainingen en evenementen zal leiden tot sancties*.
 • Film- video en privacy
  • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mag foto- en filmmateriaal gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers. De maker van foto’s en/of films dient zich bewust te zijn van de gevolgen van het fotograferen/filmen van personen die niet netjes en/of gepast gekleed zijn en minderjarigen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de maker van deze beelden om deze beelden niet openbaar te maken. Desgewenst kan de maker contact opnemen met het bestuur en/of de personen op de beelden teneinde hier meer duidelijkheid over te krijgen.
  • Voor alle officiële RCH mediakanalen hanteren wij een film- en video privacy protocol. Bestuursleden en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en bekijken of maatregelen getroffen moeten worden*. Betrokken leden en/of ouders worden direct geïnformeerd.
 
 
NOC*NSF
 

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld, deze zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Hieronder vind je de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF, dus ook door ons:

 
 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen
 

* Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast waarbij gezocht wordt naar passende sancties die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Taakstraffen, royering (opzegging lidmaatschap) en aangifte bij de politie behoren tot de mogelijkheden.

Contact?

Mocht je vragen hebben over het naleven van deze regels of twijfels hebben hierover? Dan kun je contact opnemen met het bestuur via dit e-mail adres

TOP